Over mij / About me

Het ontstaansproces van een tekening

De ideeën stromen soms onbewust door, d.m.v. een aftastend proces b.v. door waarnemingen in het dagelijks leven, de boeken die ik lees of het woord via media, de natuur en fotografie ter inspiratie om b.v. een landschappelijk balans te creëren, en ontstaat een compositie.

Op deze manier ervaar ik het proces, de dode materie ligt ergens voor handen hier in de ruimte maar het nieuwe leven ligt er onder verscholen en krijgt nieuw leven op het papier.

Vroeg in mijn tienerjaren heb ik kennis gemaakt met de oosterse kunst, met name de Chinese en Japanse traditionele kunst. Een kenmerk wat mij aanspreekt zijn de schijnbare tegenstellingen die tot een harmonische eenheid en stiltepunt tot uitdrukking zijn gebracht.

Woeste kracht, lieflijkheid, dreiging en vrede, licht en donker worden schijnbaar met een losse pennenstreek weergegeven en verwerkt binnen deze eeuwenoude kunst.

Binnen de oosterse kunststromingen zijn deze verschillende gevoelsuitdrukkingen krachtig samengebald en uitgewerkt.

Het beeld wordt vaker vanuit een sterk perspectief, vanaf een hoge klif, bergwanden gezien, of juist vanuit een diep ravijnpunt naar omhoog.

Wij hier in Nederland kijken meer vanuit een horizontale lijn de ruimte in, beïnvloed door het vlakke landschap.

Het scherpe contrast tussen licht en donker speelt een grote rol binnen Aziatische kunst.

Het paradoxale aspect dat verborgen ligt binnen deze oude kunstvormen, het samenvallen met de objecten, het één- worden, zichtbaar gemaakt d.m.v. oog, verstand[filosofisch] en gevoelservaring is het uitgangspunt waar ikzelf de focus op leg.

Het licht als fenomeen neemt hierdoor een belangrijke plaats in binnen mijn eigen werk, ik laat juist weinig schaduwvlakken in mijn werk zien.

Door het heldere licht staan objecten meer op zichzelf en lijken te communiceren met elkaar en met de toeschouwer.

Hierdoor wil ik juist de tegengestelden ontstijgen.

Een object wordt zichtbaar als er licht op valt!

Zo ook in de Kosmos.

Zonder al te veel nadruk op tegengestelden komt er een sfeeruitdrukking die helder is, een uitdrukking van een Nu-ervaring vanuit gedachteloosheid.

Een suggestieve beweging speelt onbewust mee in mijn werk.

Zou dit een persoonlijke touch kunnen zijn?

The creation process of a drawing

The ideas sometimes unknowingly flow through, but certainly also through. a scanning process e.g. by observations in daily life, the books I read or the word through media, nature and photography for inspiration, for example. create a landscape balance, and a composition is created.

In this way I experience the process, the dead matter is available somewhere here in space but the new life is hidden beneath it and it gets new life on paper.

Early in my teens I became acquainted with Eastern art, in particular Chinese and Japanese traditional art. A characteristic that appeals to me are the apparent contradictions that have been expressed into a harmonic unity and silence point.

Fierce power, loveliness, threat and peace, light and dark are apparently represented with a loose pen stroke and processed within this age-old art.

Within the Eastern art movements these different expressions of feelings are powerfully combined and elaborated.

The image is more often seen from a strong perspective, from a high cliff, mountain walls, or from a deep ravine point upwards.

We here in the Netherlands look more into the space from a horizontal line, influenced by the flat landscape.

The sharp contrast between light and dark plays a major role in Asian art.

The paradoxical aspect that lies hidden within these ancient art forms, they becoming one, made visible by means of eye, mind [philosophical] and feeling experience is the starting point on which I focus myself.

As a result, light as a phenomenon occupies an important place in my own work, but I do not show many shadows in my work.

The clear light makes objects more self-contained and seems to communicate with each other and with the viewer.

Because of this I want to rise above the opposites.

An object becomes visible when light falls on it!

Similarly in the Cosmos.

Without too much emphasis on opposites there will be a mood expression that is clear, an expression of a Now experience based on thoughtlessness.

A suggestive movement unconsciously plays a part in my work.

Could this be a personal touch?

Teksten

Een ander karakteristiek in de Chinese en Japanse kunst is het interpreteren van gevoel d.m.v. paradoxaal-poëtische teksten, b.v. binnen koans, haiku’s met vaak 1 of meerdere verbindingswoorden ertussen

Teksten vind je ook terug binnen mijn eigen werk, dan met meer een wetenschappelijk en sociaalmaatschappelijk gerichte en/of filosofische tekstinhoud.

Deze worden soms in de tekeningen zelf gezet, soms tijdens tentoonstellingen als aanvullingen tussen de werken.

B.v. de zin die in een tekening gezet is: “Ik raak de wereld aan met mijn ogen”. betekent voor mij een onontkoombare eerste stap in het proces van het tekenen.

Texts

Another characteristic in Chinese and Japanese art is the interpretation of feeling by means of paradoxical-poetic texts, e.g. within koans, haiku often with 1 or more connection words in between

You can also find texts in my own work, with more scientifically and socially oriented and / or philosophical text content.

These are sometimes put in the drawings themselves, sometimes during exhibitions as additions between the works.

E.g. the sentence put in a drawing: “I touch the world with my eyes”. for me means an unavoidable first step in the drawing process.

Chaos en geometrie

Het onderwerp bloemen is een tot nu toe vaak terugkerend thema in mijn werk.

In dit onderwerp ervaar ik een diepere symbolische betekenis:

De mens richt zich net als de plant naar het licht en groeit niet alleen fysiek maar juist naar hoger/dieper bewustzijn door inzichten d.m.v. ervaring en verstand.

Door psychische en spirituele processen komt men tot zogenaamde ‘verlichtingservaringen’, een steeds dieper besef in de onderliggende samenhang van het leven zelf.

De geometrische meet- wiskundige verhoudingen van b.v. bloemen laat ons mens beseffen dat alle levende wezens in perfecte verhouding zijn met de kosmische energetische wereld binnen en om ons heen.

Vanuit atoomstructuur tot aan de verafgelegen planeten en zonnestelsels is deze samenhang een belangrijke conclusie binnen het meetbare besef van verbinding, het éénheidsgevoel van Leven binnen de echte Werkelijkheid, voorbij ons zintuiglijke voorstellingsvermogen.

Microscopische werelden, op celniveau’s en verder dan dat…. is de echte Werkelijkheid, van waaruit het Leven ontstaat…. de ogenschijnlijke chaos.

De transparantie van objecten binnen mijn beelden suggereren de onvastheid van de materie, onze planeet , de kosmos, het Universum.

Alles is in beweging, al kunnen wij dit met onze zintuigen niet altijd waarnemen.

Zelfs rotsen zijn onderhevig aan de natuurlijke chemische processen en verschuiven ongezien door de eeuwen heen.

Als we goed kijken naar de vorming van alle organismen zien we dat een beweging vanaf het eerste beging een spiraal is en zich manifesteert in alles.

B.v. van de onderstroom van zeeën, luchtcirculatie, onze kruin, oorgang en slakkenhuizen tot en met instroom van energie vanuit de kosmos naar de aarde… b.v. het zichtbare Noorderlicht.

Dit alles duidt op elektrisch-magnetische velden dat elk object verbindt met een andere pool.

Tijdens het uitwerken van een werkstuk blijf ik gebruik maken van de intensiteit van het samenvallen met het object,

Want juist deze ‘stille’ beweging maakt het levendige aspect zichtbaar.

Chaos and geometry

The subject of flowers is a recurring theme in my work so far.

In this subject I experience a deeper symbolic meaning:

Man, just like the plant, focuses on the light and not only grows physically but also to higher consciousness through insights by means of. experience and reason.

Through psychic and spiritual processes come to so-called “enlightenment experiences”, an ever deeper awareness of the underlying cohesion of life itself.

The geometric mathematical ratios of e.g. flowers makes us humans realize that all living things are in perfect relationship with the cosmic energetic world within and around us.

>From the atomic structure to the distant planets, solar systems, this coherence is an important conclusion within the measurable sense of connection, the sense of unity of Life within the real Reality, beyond our sense of imagination.

Microscopic worlds, at cell levels and beyond that … is the real Reality, from which Life emerges … the apparent chaos.

The transparency of objects within my images suggests the instability of matter, our planet, the cosmos, the Universe.

Everything is moving, although we cannot always perceive this with our senses.

Even rocks are subject to natural chemical processes and shift unseen over the centuries.

If we look closely at the formation of all organisms, we see that a movement from the very beginning is a spiral and manifests itself in everything.

E.g. from the undercurrent of the seas, air circulation, our crown, ear canal and cochlea to the inflow of energy from the cosmos to the earth … e.g. the visible Northern Lights.

All this indicates electromagnetic fields that connect each object to a different pole.

During the elaboration of a paper, I continue to use the intensity of coincidence with the object,

Because it is precisely this “silent” movement that makes the lively aspect visible.

Scholing

Het blijkt dat er toch een stil ongezien proces doorgaat ook als we dit niet bewust zichtbaar maken op papier of anderszins materiaal, het bewustzijn samengaand met de zintuiglijke waarneming gaat verder.

In de periode 1996-1998 heb ik schilderlessen gevolgd bij de uit China afkomstige kunstenaar Zou Jung.

Deze lessen hebben mij beïnvloed in het o.a. beter naar de verschillende aspecten leren kijken tussen b.v. het oost/ westers perspectief en kleurgebruik in de beeldende kunst in haar algemeenheid.

Deze verfijning en artistieke manier van werken is voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Education

It appears that a silent unseen process continues even if we do not consciously make this visible on paper or other material, the consciousness continues, in conjunction with our sensory perception.

In the period 1996-1998 I took painting lessons with the artist Zou Jung from China.

These lessons have influenced me, among other things, to learn to look better at the different aspects between e.g. the east / western perspective and use of color in the visual arts in general.

This refinement and artistic way of working is an inexhaustible source of inspiration for me.

Muziek en natuurrijken als inspiratiebron

Net als bij vele andere kunstenaars kan ik mij intens laten inspireren door b.v. muziek, zeer uitéénlopend van diep verstilde Japanse en Indiase Ragas en meditatiemuziek om een ander moment te kiezen voor snoeiharde jazzrock.

Ook met name de tegenstellingen binnen deze muziekgenres, worden er 2 tegengestelden gekenmerkt, nl: kracht-macht en schoonheid en Grace, het mannelijke en vrouwelijk aspect.

Hierin vinden we ook de samenhang , klank, woord, beeld.

De ornamentalistische natuurvormen ontstaan vanuit dezelfde trillingen, ook terug te vinden als vibraties binnen de harmonische dimensionele toonsoorten van muziek.

De getekende landscapes lijken een afspiegeling te zijn van muzikale soundscapes, maar vaker ontstaat het idee zonder geluid doordat het voor mij belangrijk is om in stilte te werken.

Goede muziek behoeft ook alle aandacht, het geluid is een directe gevoelservaring. Het zenuwgestel wordt aangeraakt, via het gehoor of fysiek door luchtdrukgevoeligheid. En dan komen we al snel uit bij de psycho-akoestiek en daar weten we misschien nog te weinig van. Samengevat onder 3 categorieën: licht beeld en geluid, zijn dit de meest tastbare vormen van trillingen, energie ervaringen, vertaald door onze hersenen. Maar hoe ervaren we stilte? Is het ooit echt helemaal stil, in onszelf of om ons heen?

De wereld is geluid..

Sterrenstelsels, het middelpunt van de aarde en een enkel grassprietje.. alles is in beweging en maakt geluid.

Music and natural riches as a source of inspiration

Just like with many other artists, I can be intensively inspired by e.g. music, very different from deeply tranquil Japanese and Indian Ragas and meditation music to choose another moment for jazz rock.

Also especially the contradictions within these music genres, 2 opposites are characterized, namely: strength-power and beauty and Grace, the masculine and feminine aspect.

In this we also find coherence, sound, word, image.

The ornamental natural forms arise from the same vibrations, which can also be found as vibrations within the harmonic dimensional keys of music.

The drawn landscapes seem to be a reflection of musical soundscapes, but more often the idea arises without sound because it is important for me to work in silence.

Good music also requires all attention, the sound is a direct feeling experience. The nervous system is touched, by hearing or physically by air pressure sensitivity, and then we quickly arrive at psychoacoustics and we may not know enough about that.
Summarized under 3 categories: light image and sound, these are the most tangible forms of vibrations, energy experiences, translated by our brains.
But how do we experience silence?
Is it ever really quiet, in ourselves or around us?

The world is sound ..

Galaxies, the center of the earth and a single blade of grass … everything is moving and making noise.

Hoe ik het contact met de natuur ervaar

Het zelf kweken van bloemensoorten brengt mij in contact met de natuur.

Vanaf 1995 ben ik mij in het tuinieren gaan verdiepen en zo ontstond een fascinatie hiervoor.

Ook hierin vond ik een spiritueel ontwaken: het gevoel dat de aarde onzichtbaar niet voelbaar beweegt onder mijn voeten door ontelbaar krioelend organisme, waaruit het leven ontstaat en voortgang vindt, de werkelijke tastbare wereld waar wij allen uit zijn ontstaan en deze te kunnen aanraken met mijn handen…. een worm die dat proces van afbraak naar nieuw leven omzet, samengaande met de constellaties in het Universum. De perfecte patronen van alle bewegingen was het meest diepzinnig besef !

Staande in mijn tuinen beleef ik als menselijk wezen een moment van letterlijk tussen hemel en aarde te zijn, een harmonische samenhangende ervaring,

Hierdoor lijkt het soms op een perfecte symfonie des levens.

How I experience contact with nature

Growing flower varieties myself brings me into contact with nature.

  From 1995 I started to immerse myself in gardening and this created a fascination for this.

Here too I found a spiritual awakening: the feeling that the earth moves invisibly under my feet through countless crawling organism, from which life originates and progresses, the real tangible world from which we all originated and being able to touch it with my hands .. a worm that transforms that process from degradation to new life together with the constellations in the Universe, the perfect patterns of all movements was the most profound realization!

Standing in my gardens, I experience as a human being a moment of literally being between heaven and earth, a harmonious coherent experience.

This sometimes makes it look like a perfect symphony of life.

Mijn intuïtieve existentiële gedachtegang

“Ik besta, in dit lichaam, dat ademt en verbonden is met de mensen om mij heen, de Aarde, de dieren, planten, organisme, de Melkweg, Universum en het altijd uitdijend heelal .

De adem is hierbij een belangrijk kernpunt tijdens het ervaren.

Heelheid zonder scheiding tussen object en geestelijke wereld.

Deze gedachte werkt bevrijdend tot in het kleinste deel van mijn wezen. .. Ik ben één met De Bron van Alle Leven, het Nu-moment.

Vrijheid in zijn puurste vorm!

Deze inzichten tracht ik via mijn teksten aan de toeschouwer door te geven.

En d.m.v. beeld en taal een innerlijke vorm van communicatie op gang brengen.

De ornamentalistische natuurvormen kunnen op dieper niveau helend ervaren worden doordat dit dezelfde beeldentaal is van de ziel.

We zijn geluid…. de ontvanger, de Schepper van het begin van alle beweging en vorm en communicatie.

My intuitive existential line of thought

“I exist in this body that breathes and is connected to the people around me, the Earth, the animals, plants, organism, the Milky Way, the Universe and the ever-expanding universe.

The breath is an important key point during the experience.

 Wholeness without separation between object and the spiritual world.

This thought is liberating to the smallest part of my being. .. I am one with The Source of All Life, the Now moment.

Freedom in its purest form!

I try to pass on these insights to the viewer through my texts.

And by initiate an inner form of communication in image and language.

The ornamentalistic forms of nature can be experienced healing at a deeper level because this is the same visual language of the soul.

We are sound .. the receiver, the Creator of the beginning of all movement and form and communication.

Ontoereikend zijn wij

Met 1 kanttekening als aanvulling op boven geschreven stukje:

Het feit dat ik een rechtop staand levend wezen ben is het zicht op de microscopische wereld, b.v. van insecten beperkt en word ik geregeld onontkoombaar geconfronteerd met b.v. insecten die door mijn onhandig handelen in de tuinen gewond zijn geraakt.

Of levenloos zonder dat ik mij hiervan bewust ben en ze naderhand vind…. ik constateer dan met spijt dat mijn soortelijk wezen te groot en te afstandelijk is geworden voor deze prachtige natuurrijken vol met ontelbare andere wezens onbereikbaar geworden voor onze zintuigen, met name de ogen.

[ Ik raak de wereld aan met mijn ogen ]

We are insufficient

With 1 comment as a supplement to the piece written above:

The fact that I am an upright living creature is the view of the microscopic world, e.g. of insects and I am regularly inevitably confronted with e.g. insects that were injured in the gardens due to my clumsy actions.

Or lifeless without me being aware of this and finding it afterwards .. I then regret that my specific being has become too large and too distant for these beautiful kingdoms full of countless other beings that have become inaccessible to our senses, especially the eyes .

[ I touch the world with my eyes ]