Bloemen / Flowers

Sensual world

Tijdens het leven openbaart, de geest alleen zijn kracht.
Bij het sterven echter toont hij hoe hij dwars door alle dood heen,
zichzelf alleen bewaart.
Voor telkens hoger leven.

– bewerking tekst van R. Steiner

During life, the mind only reveals its strength.
When dying, however, he shows how he cuts through all death,
keeps itself alone.
For higher life.

– edited text by R. Steiner

Ik kan ons zien stralen, we voelen het gewicht in de tijd, op zoek naar ons verleden naar een waarheid. Jij en ik, allemaal voor jou.

I can see us shine
I said, we feel the weight in time, searching our past for a true.
You and i,
all for you.

Two bees or not two bees

All that we see or hear, it’s just a dream in a dream

Toen de zon haar aangezicht toonde, verschenen de aangezichten en vormen van alle werelden.
De kracht van aantrekking van atomen van dezelfde soort groepeert en maakt talloze vormen; en daardoor een illusie schept voor het oog der mensen.

When the sun showed her face, the faces and shapes of all worlds appeared.
The force of attraction of atoms of the same kind groups and makes countless shapes; and thereby creates an illusion for the eyes of man.

Links / Left:

Het is de gedachte aan de dood die aan ons leven knaagt.
Zie de wereld de dood overwinnen.
De laatste vijand die overwonnen wordt is de dood.

It is the thought of death that gnaws at our lives.
See the world overcome death.
The last enemy to be conquered is death.

Rechts / Right:

De smaragden tafelen zijn geschreven voor 100 bewustzijnsniveaus.
Al naar gelang wie je bent op elk moment, zul iets volslagen en totaal anders begrijpen dan andere mensen.
Omdat het op een andere manier tot je zou zou spreken, afhankelijk van je begrip.

The emerald tables are written for 100 levels of consciousness.
Depending on who you are at any given time, you will understand something completely and completely different from other people.
Because it would speak to you differently depending on your understanding.

The African Dream

De waarheid zal je bevrijden en dat wat verborgen was zal aan het licht komen, die tijd is nu aangebroken.

The truth will set you free and what was hidden will come in to the light, that time has now come.

De meest intense liefde die de mensheid ooit gekend heeft is afkomstig van religie, en de meest demonische haat evenzeer.
De meest edele woorden van vrede die de wereld ooit gehoord heeft, komen van religieuze mensen en de meest bittere veroordelingen en beschuldigingen eveneens.

Niets maakt ons ze wreed als religie en niets maakt ons zo zachtmoedig.

The most intense love humanity has ever known comes from religion, and so does the most demonic hatred.
The most noble words of peace the world has ever heard come from religious people, and the most bitter condemnations and accusations as well.

Nothing makes us as cruel as religion, and nothing makes us so gentle.